Den Danske Stat's tillidstjenester
Den Danske Stat - Tillidstjenester

Spærringsprocedure (dansk)

Når man opretter elektroniske signaturer, vil der blive udstedt certifikater, der bl.a. indeholder ens navn. Certifikatet vil kun have gyldighed i få dage og vil kun blive brugt én gang per signatur.  

Som erhvervsbruger i MitID Erhverv kan man yderligere oprette certifikater, der er gyldige i længere tid (flere år). 

Man kan anmode om at få spærret sine gyldige certifikater, hvis:

 • indholdet i certifikatet (herunder navn) ikke længere er korrekt
 • man har mistet adgang til den tilhørende private nøgle (primært relevant for erhvervsbrugere)
 • man har mistanke om kompromittering af de tilhørende private nøgler (primært relevant for erhvervsbrugere)
 • den tilhørende private nøgle er ødelagt eller gået tabt på anden vis (primært relevant for erhvervsbrugere)
 • man ikke længere har tilknytning til organisationen registreret i certifikatet (kun relevant for erhvervsbrugere) 

Man kan altid anmode om spærring af sine gyldige certifikater, hvis man ønsker det. Man kan anmode om spærring af certifikater via web-selvbetjening, telefon eller almindeligt brev. Vi anbefaler, at man anvender selvbetjeningen hvis det er muligt, da dette er nemmest og hurtigst. 

 • Selvbetjening: https://spaer.ca1.gov.dk
 • Telefon: 3392 5200 (fortæl at du ønsker at spærre et certifikat)
 • Almindeligt brev. Brevet skal indeholde ens fulde navn, adresse og CPR-nummer og være skrevet på dansk eller engelsk. Man skal sende din anmodning til følgende adresse:

Digitaliseringsstyrelsen 

att. CA Forvaltningen 
Postboks 2193 

1017 København K  


 • Er man erhvervsbruger i MitID Erhverv kan man også få sin brugeradministrator til at spærre sine certifikater. 

Revocation procedures (english)

When you create electronic signatures, so-called certificates will be issued that include your name, among other things. The certificate will have a short validity (few days) and will only be used once per signature.  

As a business user, you can have certificates that are valid for a longer period of time (several years). 

You can request that your valid certificates be revoked, if:

 • the content of the certificate (including name) is no longer correct
 • you have lost access to the corresponding private key (primarily relevant to business users)
 • you suspect compromise of the associated private keys (primarily relevant to business users)
 • the corresponding private key is destroyed or otherwise lost (primarily relevant to business users)
 • you are no longer associated with the organization registered in the certificate (only relevant to business users). 

You can always request revocation of your valid certificates if you wish. You can request a certificate revocation via web self-service, telephone, or regular letter. We recommend that you use the self-service, if possible, as this is easiest and fastest for you. 

 • Web-self-service: https://spaer.ca1.gov.dk
 • Phone: 3392 5200 (tell that you want to terminate a certificate)
 • Plain letter. The letter must contain your full name, address and Social Security number and be written in Danish or English. You can submit a request to: 

Digitaliseringsstyrelsen 

att. CA Forvaltningen 
Postboks 2193 

1017 København K  


 • If you are a business user in MitID Erhverv, you can also have your user administrator block your certificates.